Rajasthan's Phalodi sizzles at 49 deg Celsius

Rajasthan's Phalodi sizzles at 49 deg Celsius