K'taka govt's negligence of Monkey Fever cost two lives: LoP Ashoka?

K'taka govt's negligence of Monkey Fever cost two lives: LoP Ashoka?