'Hamar Kashi, Hamar Vikas' organised at Varanasi's NaMo ghat; over 1,500 artists participate

'Hamar Kashi, Hamar Vikas' organised at Varanasi's NaMo ghat; over 1,500 artists participate