SRK practises what he preaches, exercises his right with wife Gauri, son Aryan

SRK practises what he preaches, exercises his right with wife Gauri, son Aryan