Karanvir Bohra sports shorts, silk bathrobe in 'Honey Trap Squad 2'

Karanvir Bohra sports shorts, silk bathrobe in 'Honey Trap Squad 2'