Elvish Yadav slaps man at Jaipur restaurant, video goes viral

Elvish Yadav slaps man at Jaipur restaurant, video goes viral