Dhanashree, Tony Kakkar turn 'Kamsan Kali' from 'LSD 2†into a foot-tapper?

Dhanashree, Tony Kakkar turn 'Kamsan Kali' from 'LSD 2†into a foot-tapper?