Avinesh Rekhi, Tanisha Mehta cut cake for 100 episodes of 'Ikk Kudi Punjab Di'

Avinesh Rekhi, Tanisha Mehta cut cake for 100 episodes of 'Ikk Kudi Punjab Di'