Tourists take shikara rides

Tourists take shikara rides