Xi, Biden agree to resume military-to-military communication

Xi, Biden agree to resume military-to-military communication